x

Czy masz do nas pytania? Nasz serwis obsługi klienta szybko i profesjonalnie zajmie się każdą sprawą! Czekamy na wiadomość.

B&W w liczbach (ostatnie 12 miesięcy)

4.7 / 5

Certyfikowany przez Trusted Shops

1.5 Mln Klientów

86 Krajów

111 Pracowników

Informacje o firmie

B&W Handelsgesellschaft mbH
Prezes: Ulrich Buder
Thormeyerstr. 1
01877 Bischofswerda
Niemcy

Faks: +49 (0)3212-1364729
E-mail: dział obsługi klienta
Siedziba i sąd rejestrowy: sąd rejonowy Drezno HRB25830

Numer identyfikacyjny VAT: DE251356088

Realizacja:
Projekt: utopiq23 | visual artist
Programowanie: Haase Media | Usługi webmasterskie
Tekst: Viktoria Franke | PR
Zdjęcia: Thomas Schlorke

Zdjęcie: magazyn B&W w Bischofswerda

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez konieczności podawania przyczyny. Okres, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy, wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym klient bądź wymieniona przez niego osoba trzecia niebędąca dostawcą weszła w posiadanie towarów. Celem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować naszą firmę

B&W Handelsgesellschaft mbH
Retoure
Thormeyerstr. 1
D-01877 Bischofswerda
Republika Federalna Niemiec

E-mail: dział obsługi klienta
Faks: +49 (0)3212 1364729

poprzez jednoznaczne oświadczenie (przesłane pocztą tradycyjną, faksem lub e-mailem) o zamiarze odstąpienia od umowy. W tym celu można wykorzystać załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak wymagany. Celem dochowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy przesłać informację o skorzystaniu z tego prawa przed upływem danego okresu.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszelkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najkorzystniejszy cenowo, oferowany przez nas standardowy sposób) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Do zwrotu środków wykorzystamy tę samą formę płatności, z jakiej klient skorzystał podczas pierwotnej transakcji, chyba że w wyraźny sposób poczyniono inne uzgodnienia. W żadnym wypadku za zwrot środków nie pobierzemy żadnych opłat. Możemy odmówić zwrotu środków do czasu otrzymania odesłanych towarów lub do czasu otrzymania potwierdzenia ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Towary należy do nas odesłać lub zwrócić niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy.

Termin uznaje się za dochowany, jeżeli towary zostaną odesłane przed upływem 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty odsyłki towarów. Klient musi pokryć koszty wszelkiej utraty wartości towarów jedynie wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego zakresu sprawdzenia właściwości, cech bądź też sposobu użytkowania towarów.

Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj.

Informacje zgodnie z § 18 ustawy o bateriach

Po okresie eksploatacji baterie można nieodpłatnie zwrócić w punkcie sprzedaży lub w jego najbliższej okolicy. Zgodnie z informacją podaną w danych identyfikacyjnych oferenta czy też w impressum, baterie można odesłać także do nas. Konsument końcowy (w ustawie: użytkownik końcowy) jest ustawowo zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na odpady (§ 17 ust. 1 ustawy o bateriach) ma następujące znaczenie: baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Chemiczne oznaczenia metali (§ 17 ust. 3 ustawy o bateriach) mają następujące znaczenie: Hg oznacza rtęć (Hydrargyrum), Cd oznacza kadm, a Pb – ołów (Plumbum).

Zdjęcie: przesyłki na taśmociągu

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Niniejszym informujemy, że zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe stosując elektroniczne przetwarzanie danych (EDP) w zakresie niezbędnym do ustalenia, ustrukturyzowania treści lub zmiany umowy kupna (transakcja kupna).

Wykonanie umowy kupna, w której Państwo jako klient są stroną umowy, stanowi ustawową podstawę do zezwolenia na poziomie prawa europejskiego na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Niniejszym informujemy, że przekażemy Państwa dane do serwisu Afterbuy (ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, www.afterbuy.de) w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji kupna.

Poza tym nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim! W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w identyfikacji dostawcy (Impressum).

Zwracamy Państwa uwagę na prawo do cofnięcia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo zgłosić nam chęć cofnięcia zgody również drogą mailową. Nasz adres e-mail można znaleźć w identyfikacji dostawcy (Impressum).

W celu uzyskania dalszych i bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych RODO.

Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi Google Analytics, która jest dostarczana przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) do analizy wykorzystania witryny przez użytkowników. Serwis wykorzystuje pliki tekstowe „cookies”, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Informacje zbierane przez pliki cookies są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja IP. Adresy IP użytkowników zostaną skrócone w obrębie państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skrócenie to eliminuje osobiste odniesienia do Państwa adresów IP. Zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych, którą operatorzy witryn internetowych zawarli z Google Inc., Google Inc. wykorzystuje zebrane informacje do opracowania analizy użytkowania witryny i aktywności na niej oraz świadczy usługi związane z korzystaniem z Internetu.

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu, klikając "Ustawienia plików cookie" u dołu strony i zabraniając przechowywania plików cookie.

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google Inc: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Ustawienia plików cookie

W celu zachowania okresu na odstąpienie od umowy wystarczy, że przed upływem okresu na odstąpienie od umowy wyślą Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa oferowana przez nas metoda dostawy), niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. W celu uzyskania tego zwrotu wykorzystamy tę samą metodę płatności, której użyto przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniecie Państwo obciążeni za ten zwrot.

Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania przez nas towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że zwrócili Państwo towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli wyślą Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo za utratę wartość towarów tylko wtedy, gdy taka utrata wartości wystąpi w zakresie, który nie jest konieczny do zbadania charakteru, cech i działania towarów.

Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj.