x

Czy masz do nas pytania? Nasz serwis obsługi klienta szybko i profesjonalnie zajmie się każdą sprawą! Czekamy na wiadomość.

B&W w liczbach (ostatnie 12 miesięcy)

4.7 / 5

Zostaliśmy wyróżnieni Srebrną Pieczęcią Uznania eKomi!

1.5 Mln Klientów

86 Krajów

96 Pracowników

Oświadczenie o ochronie danych zgodne z RODO

Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych krajów członkowskich, jak również pozostałych przepisów w tym zakresie jest:
B&W Handelsgesellschaft mbH
Thormeyerstr. 1
D-01877 Bischofswerda
Niemcy

Nazwa i adres pełnomocnika ds. ochrony danych

Pełnomocnikiem ds. ochrony danych administratora jest:
adwokat Wolfgang Wentzel
Specjalista ds. administracyjnych i ekonomicznych diakonii (IHK)
Blasewitzer Str. 41
01307 Drezno
Niemcy
E-mail: datenschutz@vhbw.de

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników jedynie wówczas, o ile jest to wymagane do udostępnienia działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko po wyrażeniu przez nich na to zgody. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wcześniejsze pozyskanie zgody nie jest możliwe z oczywistych względów, a przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów ustawowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której one dotyczą, podstawę prawną tego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której one dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania danych, które są wymagane do wprowadzenia w życie środków przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sytuacji, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do ochrony żywotnych interesów osoby, której te dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osób trzecich oraz nadrzędnego charakteru wobec tych interesów nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której te dane dotyczą, wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe określonej osoby zostają usunięte lub zablokowane po wygaśnięciu celu ich przechowywania. Przechowywanie jest ponadto możliwe również wtedy, jeżeli unijny lub krajowy ustawodawca przewidział to w rozporządzeniach, ustawach bądź innych przepisach zagwarantowanych przez prawo unijne, którym podlega Administrator. Blokada lub usunięcie danych ma miejsce również wtedy, gdy minie przewidziany powyższymi normami okres przechowywania, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania tych danych celem zawarcia umowy bądź realizacji jej postanowień.

Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem adresu e-mail

Opis i zakres przetwarzania danych

Jeżeli jest dostępny formularz kontaktowy, wówczas można go wykorzystać do nawiązania kontaktu w formie elektronicznej. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane wpisane w masce wprowadzania zostaną do nas przekazane i zapisane.

Można również skontaktować się z nami pod podanym adresem e-mail. W takim przypadku zapisane zostają dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem.

Dane nie zostają w takiej sytuacji przekazane osobom trzecim. Są wykorzystywane wyłącznie do celów opracowania rozmowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku wyrażenia zgody użytkownika podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych, które zostają przekazane wskutek przesłania wiadomości e-mail, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych podawanych w masce wprowadzania służy nam wyłącznie do działań związanych z nawiązywaniem kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej u jego podstaw leży również uprawniony interes w zakresie przetwarzania danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu przesyłania służą do zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane zostają usunięte, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz danych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej ma to miejsce wtedy, gdy rozmowa z użytkownikiem jest zakończona. Rozmowę uznaje się za zakończoną w sytuacji, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została już w pełni wyjaśniona.

Dane osobowe zgromadzone dodatkowo podczas procesu przesyłania zostają usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu i żądania usunięcia

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wówczas ma w każdej chwili prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zapisywania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy.

W dalszej części znajduje się opis możliwości odwołania zgody oraz wyrażenia sprzeciwu wobec zapisywania danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisywane podczas nawiązywania kontaktu, zostają w takim przypadku usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, wówczas są Państwo w rozumieniu RODO "osobą, której te dane dotyczą" i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do administratora:

Prawo do informacji

Są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe.
Jeżeli są przetwarzane, to są Państwo uprawnieni do uzyskania następujących informacji od administratora:

(1) cele przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie odnośnych danych osobowych;
(3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są ujawniane;
(4) planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
(5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – prawo do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
(8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Dodatkowo mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe zostają przekazane do państwa trzeciego bądź do organizacji międzynarodowej. Mają Państwo prawo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

Prawo do sprostowania danych

Jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe bądź niekompletne, wówczas przysługuje Państwu w stosunku do administratora prawo do ich sprostowania i/lub uzupełniania. Administrator ma obowiązek niezwłocznie dokonać poprawek.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych w następujących przypadkach:

(1) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych dotyczących Państwa, na okres, który pozwoli administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
(2) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
(4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych dotyczących Państwa zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z ww. warunkami, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator poinformuje o tym Państwa.

Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
(2) wycofali Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
(3) wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
(4) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
(6) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Przekazywanie informacji osobom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje odpowiednie działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że żądają Państwo, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ustępie a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do poinformowania

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do poprawiania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych wobec administratora, administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Przysługuje Państwu prawo do żądania, aby administrator poinformował Państwa o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dane, które Państwa dotyczą i które dostarczyli Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem procedur zautomatyzowanych, które wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób jest w dużym stopniu dla Państwa niekorzystna. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych Państwa interesów lub
(3) opiera się na wyraźnej Państwa zgodzie.

Decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i zostały podjęte właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub prawnych środków zaskarżenia przed sądem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego stałego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Państwo sądzą, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.